minutes jan 1

hsdtulrt;oy8’pol6ujtefrasm,i.ot;iyflfi;guo;gojjgh